Terör Sözlüğü - M5 Dergi
Makaleler

Terör Sözlüğü

Abone Ol 

FETÖ/PDY (FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ/PARALEL DEVLET YAPILANMASI)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da Türkiye’ye en karanlık gecelerinden birini yaşattı. Türkiye tarihinin en büyük ihanet operasyonlarını gerçekleştiren bu karanlık yapının tanımlar ve yasalar ışığında neden bir terör örgütü olduğunu anlamak için öncelikle terörün nasıl tanımlandığına bakmak gerekir.

TERÖR NEDİR?

Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

Türk Dil Kurumu sözlüğü terörizmi “siyasi bir amaca ulaşmak için yıldırma hareketlerini düzenli bir biçimde kullanma, tedhişçilik” olarak tanımlamıştır. Amaca ulaşmak için şiddetin kullanıldığı eylemlerdir. Şiddet kullanımı bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır. Terörizm bir ideoloji, bir doktrin değil stratejidir. Terörizmde hedeflenen amaca ulaşmak için örgütlü bir şiddetin uygulanması söz konusudur. Terör salt tedhişi, korkuyu ifade ederken terörizm teröre süreklilik, çeşitlilikle beraber siyasal içerik katmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARINDA TERÖR NASIL AÇIKLANMAKTADIR?

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU MADDE 1

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundan farklı ve bağımsız bir örgüt tanımı ortaya koyarak bunu yaptırıma bağlamaktadır. Kanunun I. maddesinde Terör, “Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biri ile Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır.

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU MADDE 7

Yine aynı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasında, “Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri ile birinci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314.maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır.” şeklinde yapılan düzenleme ile de terör örgütü kuran, yöneten ve üye olanlara ilişkin yaptırımlar ön görülmüştür.

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU MADDE 3

Düzenlemenin bu maddesinde terör suçları ve 4. Maddesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan “1. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde” terör suçu sayılacak suçlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu çerçevede;
I. Yapılanmanın:
a) Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek,
b) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak,
c) Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek,
d) Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya/yıkmak veya ele geçirmek,
e) Temel hak ve hürriyetleri yok etmek,
f) Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amaçlarından biri veya birkaçına sahip olması gereklidir. (İdeoloji / Amaç)
2.Mevzuatımızda “terör suçları” örgütlü olarak işlenebilecek suçlar niteliğinde olduğundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220nci maddesi gereğince bu yapılanmanın üye sayısının en az üç kişi olması gereklidir. (Örgütlü Yapı)
3.Yapılanmanın yukarıda sayılan amaçlara ulaşabilmek için mutlaka cebir ve şiddet kullanması gerekir. (Cebir ve Şiddet)

TANIMLAR VE YASALARIMIZ IŞIĞINDA FETÖ/PDY

Yasalarımız ışığında bakıldığında FETÖ/PDY’nin;

1) Cebir, şiddet ve diğer yasal olmayan yöntemleri de kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek, devlet otoritesini baskı altına almak, zaafa uğratmak, yönlendirmek, alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmak ve neticede devlet otoritesini ele geçirmek şeklinde bir amacının olduğu,
2) Söz konusu amacın gerçekleştirilebilmesi adına, hayatın normal akışı içerisinde beraber hareket etmeleri mümkün olmayan; kanunlarımıza göre silahlı zor kullanma ve yaptırım uygulama yetkisine sahip ve mesleki hiyerarşi içerisinde görev yapan kamu çalışanlarını ve devlet memurlarını, diğer üst düzey çalışan veya emekli olmuş kamu görevlilerini, bürokratlar, gazeteci, yazar ve akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları mensuplarını aynı amaç etrafında faaliyet gösterecek şekilde bünyesinde barındıran, süreklilik arz eden gizli ve hiyerarşik bir yapılanma olduğu,
3) Birbirinden bağımsız bir şekilde hücresel olarak yapılandığı,
4) Örgüt içerisinde faaliyet alanları, iş bölümü ve sorumlulukların tespit edilerek şahıslara örgütsel sorumluluk dağılımı yapıldığı/verildiği,
5) Geçmiş yıllarda başladığı anlaşılan örgütsel faaliyetlerin güncel gelişmelere bağlı olarak, farklı zamanlarda yeniden oluşturulduğu ve bir bütünlük ve süreklilik içerisinde devam ettiği,
6) Örgütsel faaliyetlerin devamlılığının ve lidere bağlılığın sağlanması adına düzenli olarak önceden belirlenen evlerde gizli örgütsel toplantılar yapıldığı, Örgütün amaçları doğrultusunda kullanabilecekleri güncel gelişmeler çerçevesinde yeni strateji oluşturma ve bu strateji kapsamında yeniden yapılanma vb. konularda alman toplantı kararlarının verilen örgütsel talimatlar doğrultusunda hayata geçirildiği / uygulamaya konulduğu,
7) Örgüt mensuplarının faaliyetlerine ilişkin örgüt sorumlularına rapor verdikleri, benzer şekilde örgütsel faaliyet alanları hakkında analiz içeren dokümanlar/raporlar düzenlendiği,
8) Örgütsel faaliyetlerde gizliliğin ön planda tutulduğu, haberleşme, buluşma, rapor verme, doküman hazırlama, saklama ve arşivlemede özel şifreleme usullerinin kullanıldığı,
9) 1980 yıllardan günümüze kadar örgütün, dershanelerinde veya okullarında yetiştirmiş olduğu kalifiye insan kaynağı ve izlemiş oldukları tedbir ve takiyye politikaları sayesinde devletin stratejik kurumları içerisinde kadrolaşma imkânına kavuştuğu ve gün geçtikçe görev yaptıkları kurumların karar ve uygulama mekanizmalarını ele geçirdikleri / ele geçirmeye çalıştıkları,
10) Örgüt içerisinde faaliyet gösteren kamu görevlilerinin makamlarını, çalıştıkları kurumların yetki, araç, gereç ve personelini örgütün amaçları doğrultusunda kutlandıkları,
11) Örgüt içerisinde faaliyet gösteren bazı kişilerin yazdıkları kitaplar, görsel, yazılı, sosyal pay taşını siteleri, dizi ve filmler ile internet medyası aracılığıyla ürettikleri köşe yazıları, makaleler, fikir beyanları, yorumlar vb. ile kamuoyunu siyasi, hukuki, ekonomik ve güncel konularda örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmek suretiyle algı oluşturdukları,
12) Örgütün amaçları doğrultusunda her türlü legal yapılar (STK, Dernek, Vakıf, Kamu Kurum ve Kuruluşları vb.) ile işbirliği yaparak, söz konusu yapı ve oluşumları sahip oldukları araç ve gereçleri kullanmayı/ yönlendirmeyi hedeflediği hususlarının belirtildiği tespit edilmiştir.

Tüm bu tespitler, FETÖ’nün herhangi bir şüpheye yer bırakmaksızın bir terör örgütü olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaan ÇETİNDAĞ
Ersoy GÜNAY

Etiketler
Abone Ol 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

Abone Ol 
Back to top button
Close
Close